fbpx
ZMIANA KLIMATU

Dlaczego teraz jest czas, by mówić w szkole o zmianach klimatu?

Na to pytanie można odpowiedzieć na różne sposoby. Poniżej prezentujemy pięć takich odpowiedzi o szerokim zakresie. Stanowią one próbę podsumowania głównych społecznych i dydaktycznych przyczyn potrzeby obecności takich kwestii w szkole.  1. Zmiany klimatyczne mają zasięg globalny: wpływają na wszystkich ludzi i wiele innych gatunków zamieszkujących naszą planetę oraz wywierają wpływ na samą ziemie.
  2. Zmiany klimatyczne są zjawiskiem związanym z bardzo dużym ryzykiem społecznym: skutki niestawienia im czoła mogą okazać się bardzo poważne – m.in. zagrożenia dla zdrowia i życia, ogromne straty w sektorach takich jak rolnictwo, leśnictwo, energetyka i turystyka
  3. Zmiany klimatyczne są palącym i pilnym problemem: zmniejszenie marginesu ryzyka w ciągu kolejnych 10 lat jest kluczowe, jeżeli chcemy je kontrolować.
  4. Zmiany klimatyczne są zjawiskiem w dużej mierze interdyscyplinarnym: same w sobie są zjawiskiem fizycznym, ich przyczyny są gospodarcze i historyczne, zaś ich skutki są społeczne i środowiskowe. Miejscem dyskucji dla tego rodzaju przecinających się kwestii może być szkoła.
  5. Zmiany klimatyczne dotyczą zachowań zarówno jednostek, jak i społeczności oraz wiążą się z brakiem odpowiednich informacji: mimo, że zachowanie każdego i każdej z nas przyczynia się do eskalacji problemu, większość ludzi nie jest go świadoma w wystarczającym stopniu. Przekazywanie wiedzy uczniom i podnoszenie poziomu świadomości społecznej jest w związku z tym niezbędne.

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

ZMIANA KLIMATU

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

GLOBALNE MIGRACJE