fbpx
NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

Czemu nadszedł czas na to, by omawiać globalne nierówności w szkołach?

Na to pytanie można odpowiedzieć na różne sposoby. Poniżej prezentujemy nasze cztery odpowiedzi o szerokim zakresie. Stanowią one próbę podsumowania głównych społecznych i dydaktycznych motywacji do uwzgłędnienia takich treści w szkole.


  1. Nierówności międzynarodowe mają znaczący wpływ na możliwość prowadzenia godnego życia. Różnica w średnich dochodach osób, które przyszły na świat w jednym z krajów Globalnego Południa, oraz osób urodzonych w jednym z krajów Globalnej Północy, przy czym miejsce urodzenia jest wyłącznie dziełem przypadku, jest nierzadko większa niż niegdysiejsza przepaść dzieląca chłopstwo i arystokrację .
    2.    Nierówności między krajamisą na tyle wielkie i wykazują tak silne tendencje rosnące (zwłaszcza, gdy porówna się najbardziej zamożne jednostki z rzeszami ludzi dotkniętych ubóstwem), że skutkują one napięciami w wielu miejscach na świecie.
    3.    Mimo, że nierówność między  krajami mierzy się głównie z gospodarczego punktu widzenia, jest ona także kwestią interdyscyplinarną i stanowi klucz do zrozumienia globalnych zjawisk o ogromnym znaczeniu: migracji między krajami i kontynentami, odmiennego wpływu zmian klimatycznych na różne miejsca na świecie, rozłożenia stref dotkniętych klęską głodu oraz braku równego dostępu do edukacji czy ochrony zdrowia.
    4.    Mimo, że jest to poważny problem, nierówności na globalne rzadko staje się przedmiotem debat i dyskusji politycznych. Poznanie jej przyczyn oraz zbadanie jej natury i skutków jest pierwszym krokiem w kierunku zmian, które podniosą świadomośćspołeczności międzynarodowej . Jednym z miejsc, w których taką zmianę można zapoczątkować, jest szkoła.

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

ZMIANA KLIMATU

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

GLOBALNE MIGRACJE