fbpx
NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Nierówność płci wczoraj, dzisiaj i jutro

Historia wielu krajów jest w dużej mierze historią patriarchalną. Oznacza to, że, także dzisiaj, władza, rozumiana jako posiadanie zasobów lub zajmowanie ważnych politycznie lub społecznie pozycji, spoczywa głównie w rękach mężczyzn. Istnieją także społeczeństwa matrilinearne, w których istotne jest pochodzenie po stronie matki (w niektórych przypadkach ziemia i majątek przekazywane są z matki na córkę) - tak jest na przykład u Aszanti w Ghanie lub u Minangkabau na Sumatrze w Indonezji.


W dwudziestym wieku kobiety stopniowo zmieniały swe tradycje, zwyczaje, sposób myślenia oraz postrzeganie siebie samych, ich relacji i przepisów prawa: zjawisko to nosi miano „pokojowej rewolucji” (gentle revolution) - jedynej rewolucji w historii, która obyła się bez rozlewu krwi. To długa i wciąż tocząca się historia walki o prawa: prawo do nauki, prawo do pracy, prawa wyborcze, prawo do równych szans.


Zmiany społeczne i pojawienie się nowych postaw często następuje przed pojawieniem się zmian prawnych i wywiera na zmiany prawa znaczący wpływ. Przykładem takich zmian jest ruch sufrażystek po pierwszej wojnie światowej, dzięki któremu kobiety w wielu krajach Europy, w tym w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii, uzyskały prawa wyborcze. Mimo powyższego, postęp w zmienianiu standardów dotyczących płci nie zawsze jest procesem liniowym - pozycja kobiet i przysługujące im prawa były lepsze w przeszłości w pewnych społeczeństwach Starego Świata, na przykład w Egipcie, niż obecnie. Obecnie rządy wspólnie działają na rzecz zagwarantowania kobietom i dziewczętom sprawiedliwego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i pracy. W niektórych krajach, na przykład w Szwecji, Australii i Wielkiej Brytanii, funkcjonują ministerstwa ds. kobiet lub równości płci. „Kluczem do równości płci jest nie siła gospodarcza kraju, lecz polityczna chęć jej zapewnienia po stronie rządu” - powiedziała pisarka Nikki Van der Gaag w 2008. Wiele jest jeszcze do zrobienia.


Równość płci daje wszystkim ludziom dostęp do takich samych możliwości, statusu, praw i zasobów oraz usług. Aby zagwarantować sprawiedliwy dostęp, rządy winny poświęcić się wdrażaniu polityk i strategii równoważących społeczne i historyczne problemy, z jakimi borykały się kobiety.


Działania na rzecz zapewnienia sprawiedliwych relacji między płciami mogą w końcu doprowadzić do rzeczywistego zaistnienia równości płci.

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

ZMIANA KLIMATU

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

GLOBALNE MIGRACJE