fbpx
GLOBALNE MIGRACJE

Globalne migracje wczoraj, dziś i jutro

Świat, jaki znamy dzisiaj, został zapoczątkowany poprzez przemieszczenie się kobiet i mężczyzn około 70 000 lat temu. Podjęli oni wędrówkę z Afryki do Azji i Europy, a następnie Oceanii i w końcu do Ameryk.
Podczas gdy większość z tych pierwotnych wędrówek była spowodowana zmianą klimatu i poszukiwaniem obszarów zapewniających pożywienie, stały ruch kobiet i mężczyzn na przestrzeni historii skutkował nie tylko zdobywaniem wielu z poszukiwanych dóbr, ale także ich rozwojem intelektualnym, kulturowym i społecznym wynikającym z kontaktów z innymi środowiskami, zwierzętami i grupami ludzi.

Od tamtych czasów, migracje powtarzały się przez tysiąclecia historii ludzkości, nawet jeśli czasami postrzega się je jako niedawno powstałe lub nowe zjawisko.
Na przestrzeni wieków migracje przyczyniały się do rozwoju technologii, nauki, sztuki oraz rozumienia świata poprzez kontakt i wymianę wiedzy. Wędrówki te stwarzały również okazję do spotkań kultur i ludzi, przynoszących niezmierzone bogactwa. Umożliwiały tworzenie więzi pomiędzy wspólnotami o odległych korzeniach, ale wspólnych wartościach. Przykładowo, historia europejska wyglądałaby inaczej gdyby nie przypływ ludności arabskiej, islamskiej, indyjskiej czy chińskiej, które przyniosły ze sobą, między innymi, matematykę arabską i indyjską (liczby, algorytmy...), technikę morską, czarny proch wynaleziony w Chinach, arabskie odkrycia medyczne i chemiczne, arabską oraz perską poezję.


Na podstawie najbardziej widocznych motywacji można wyróżnić różne rodzaje migracji: migracje dobrowolne, takie jak pierwsza i druga kolonizacja grecka; migracje wymuszone, takie jak deportacje i handel niewolnikami; migracje brutalne,którym towarzyszyło ludobójstwo i eksterminacja lokalnej ludności, jak było w przypadku stopniowego zajmowania Ameryki przez osadników z Europy. W XIX i XX wieku kryzysy ekonomiczne powodowały ogromne fale migracji ludności na kontynencie europejskim oraz migrację do obu Ameryk i Australii.


Obecnie zjawisko migracji występuje w każdej części świata, a ułatwia je powszechny rozwój możliwości coraz szybszego przemieszczania się. W krajach Globalnej Północy głównymi powodami emigracji są kwestie ekonomiczne: szukanie korzystniejszych warunków pracy, kontynuacja studiów za granicą, lepsze kursy szkoleniowe, a w rezultacie wyższa jakość życia. W krajach Globalnego Południa, oprócz wymienionych przyczyn migracji występują także inne powody (o wiele bardziej dramatyczne), takie jak zagrożenie życia z powodu wojen, prześladowań, czy klęsk żywiołowych, oraz pogarszające się warunki życia spowodowane zmianami klimatu (powodujące trudności dla rodzin zajmujących się rolnictwem, które nie są w stanie wyprodukować wystarczającej ilości żywności).

NIERÓWNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

ZMIANA KLIMATU

NIERÓWNOŚCI GLOBALNE

GLOBALNE MIGRACJE