fbpx
EDUKACJA GLOBALNA

EDUKACJA GLOBALNA

Czym jest edukacja globalna?

 

Żyjemy w świecie, który poprzez procesy globalizacji jest od siebie ściśle zależny – państwa i gospodarki ze sobą współpracują, a społeczeństwa i kultury nieustannie się stykają i łączą. W edukacji globalnej na pierwszy plan wysuwają się wszechobecne współzależności gospodarcze, polityczne, środowiskowe i kulturowe, występujące na różnych poziomach. Uświadamiając uczniom te połączenia zjawisk, edukacja globalna ma na celu przygotowanie młodego obywatela do zmierzenia się z wyzwaniami stawianymi ludzkości. Edukacja globalna jest więc podejściem edukacyjnym mającym na celu uświadamianie obywatelom złożoności dzisiejszych problemów globalnych oraz promowanie wiedzy, postaw i zachowań prowadzących do ich rozwiązania na poziomie lokalnym i globalnym. Edukację globalną można stosować w nauczaniu formalnym, np. w szkołach, jak i nieformalnym.

 

UNESCO określa edukację globalną jako praktyki rozwijające poczucie przynależności do globalnej wspólnoty, koncentrując się na politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych współzależnościach i połączeniach między lokalnymi, narodowymi i globalnymi płaszczyznami.

 

UNESCO wierzy, że celem edukacji globalnej powinno być uporządkowanie różnych obszarów nauczania do trzech podstawowych wymiarów: 

 

  • kognitywny: zdobywanie wiedzy, rozumienie i krytyczne myślenie na temat globalnych, narodowych i lokalnych problemów, a także połączeń i współzależności między różnymi krajami i narodami;
  • socjo-emocjonalny: wzrost poczucia przynależności do globalnej wspólnoty, świadomość wspólnych wartości i odpowiedzialności, promowanie empatii, solidarności i szacunku dla różnic oraz różnorodności;
  • behawioralny: uczenie skutecznego i odpowiedzialnego postępowania na poziomie krajowym i międzynarodowym na rzecz bardziej bezkonfliktowego i zrównoważonego świata.

Według UNESCO edukacja globalna powinna być narzędziem transformatywnym, które pomaga wyposażyć uczniów w wiedzę, umiejętności, wartości i postawy potrzebne do uczynienia świata bardziej przyjaznym, sprawiedliwym i bezpiecznym.

 

Dowiedz się więcej o edukacji globalnej dla danej grupy docelowej:

DLA NAUCZYCIELI

DLA UCZNIÓW

DLA SZKÓŁ

DLA INSTYTUCJI