fbpx
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Czym jest zrównoważony rozwój i dlaczego jest on istotny?

 

Rozwój powinien spełniać potrzeby obecnie żyjących ludzi, nie ograniczając zdolności przyszłych pokoleń do spełniania swoich potrzeb. 

 

Esencją zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie godnego życia dla wszystkich oraz pogodzenie ze sobą efektywności gospodarczej, integracji społecznej i odpowiedzialności za środowisko, zarówno dziś, jak i w przyszłości. W dzisiejszych czasach ludzkość musi stawić czoła wielu poważnym wyzwaniom.

 

Poziom nierówności rośnie zarówno globalnie, jak i w poszczególnych krajach. Istnieją głębokie różnice pod względem perspektyw, sytuacji materialnej i możliwości ludzi na całym świecie. W każdym społeczeństwie wciąż występuje nierówność ze względu na płeć. Globalne zagrożenia dla zdrowia, coraz częstsze katastrofy naturalne, konflikty zbrojne, zagrożenia przemocą, terroryzm, katastrofy humanitarne i związane z nimi przymusowe wysiedlenia mogą doprowadzić do zaprzepaszczania osiągnięć minionych dekad.

 

Ograniczony dostęp do surowców naturalnych i niekorzystny wpływ degradacji środowiska, jak pustynnienie, susze, wyjaławianie gleby, niedobór wody czy utrata różnorodności biologicznej, wydłużają listę wyzwań, z którymi ludzkość musi się zmagać. Zmiana klimatu jest jednym z największych zagrożeń naszych czasów, którego negatywny wpływ utrudnia wielu krajom rozwój w sposób zrównoważony.

 

Z drugiej strony żyjemy w czasach wielkich możliwości. Poczyniono znaczne postępy w sprostaniu wyzwaniom dla rozwoju. W poprzednich pokoleniach dziesiątki tysięcy ludzi wyszło ze skrajnego ubóstwa.

 

Dostęp do edukacji, zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt, znacznie się zwiększył. Rozprzestrzenienie się środków masowego przekazu, informacji i globalnych sieci stwarza nowe szanse dla rozwoju człowieka, zmniejsza przepaść cyfrową i pomaga budować społeczeństwa oparte na wiedzy,coraz bardziej świadome istniejących współzależności procesów globalnych.
 

25 września 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych zatwierdziła Agendę 2030i jej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) podzielonych na 169 zadań do zrealizowania do roku 2030.


Była to z wielu względów historyczna chwila:

 

  • Agenda to wyraźna deklaracja, że obecny model rozwoju jest niezrównoważony, nie tylko pod względem ekologicznym, lecz gospodarczym i społecznym. Agenda wyraża innowacyjny punkt widzenia zadający kłam twierdzeniu, że zrównoważony rozwój jest wyłącznie kwestią ekologiczną oraz umacniający holistyczną wizję rozwoju na wielu płaszczyznach.

 

  • Agenda ta została wiążąco przyjęta przez wszystkie kraje, ponieważ jej cele i zadania są wspólne i nierozłączne dla całego świata. To oznacza, że każdy kraj musi się zaangażować w budowę własnej strategii zrównoważonego rozwoju w celu realizacji SDG oraz powiadamiać o wynikach opinię publiczną i partnerów Organizacji Narodów Zjednoczonych;
  • Wdrożenie Agendy wymaga mocnego zaangażowania we wszystkie obszary społeczeństwa, od firm, do sektora instytucji publicznych, od społeczeństwa obywatelskiego do organizacji i instytucji charytatywnych, od uczelni i centrów badawczych do informatorów i działaczy kultury – z pośród tych obszarów kluczową rolę mogą pełnić szkoły.

    Proces zmiany modelu rozwoju jest monitorowany w ramach złożonego systemu opartego na 17 celach, 169 zadaniach i ponad 240 wskaźnikach. Na podstawie tych parametrów każdy kraj będzie okresowo oceniany przez ONZ, opinię publiczną i społeczność międzynarodową.

 

Tutaj znajduje się lista 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) zatwierdzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do realizacji do roku 2030.

Aby przyczynić się do bardziej zrównoważonego świata, ludzie powinni stać się motorem zmian zaproponowanych w Agendzie 2030. Ludzie powinni nabyć wiedzę, umiejętności, wartości i postawy umożliwiające im podejmowanie świadomych decyzji i postępowanie w sposób odpowiedzialny w złożonych sytuacjach. Jest to szczególnie ważne dla młodszych pokoleń. Jedną z kluczowych funkcji szkoły jest pobudzanie ciekawości zmian w myśleniu. W szkole jesteśmy skłaniani do ciągłego brania pod uwagę kulturowego znaczenia i efektów procesu nauczania. Dla każdego obywatela instytucje oświatowe są nieodzownym fundamentem jego obywatelskiego, społecznego i kulturalnego rozwoju.

 

SDG nie są jedynie dodatkowym materiałem w programie nauczania. Agenda 2030 jest zbiorem materiałów użytecznych do opracowania nowych sposobów nauczania różnych przedmiotów, zawierających kognitywne, socjo-emocjonalne i behawioralne bodźce oddziałujące na uczniów. Edukacja globalna oferuje podejście integrujące SDG z programem nauczania, do tego materiały udostępnione bezpłatnie w ramach projektu Get up and goals! urzeczywistniają te podejście w formie materiałów dydaktycznych do użycia na lekcjach.

Strona projektu Get up and goals! bezpłatnie udostępnia materiały przetłumaczone na języki wszystkich krajów biorących udział w inicjatywie. Projekt porusza tematykę SDG przez pryzmat czterech głównych globalnych tematów: zmiana klimatu, nierówności ze względu na płeć, nierówności globalne i migracja.

 

Aby zrozumieć i odnosić się do tych istotnych kwestii, projekt Get up and goals! udostępnia scenariusze przedmiotowe. Każdy scenariusz jest żywą ścieżką uczenia się, którą można dostosować do danej lekcji oraz reakcji, zainteresowania i zaangażowania uczniów, zgodnie z planem edukacyjnym nauczyciela, jego kreatywnością i wrażliwością.

 

Ponadto projekt Get up and goals! oferuje oryginalny podręcznik historii świata cechujący się innowacyjnością pod względem naukowym i dydaktycznym oraz napisany przez europejskich wykładowców uniwersyteckich specjalnie na potrzeby tego projektu. Podręcznik opisuje chronologicznie wspólne dzieje ludzkości, silnie splatając ją z czterema głównymi tematami globalnymi.

 

Wreszcie, projekt Get up and goals! wyposaża nauczycieli w zestaw narzędzi oceny i samooceny (SAT) służące badaniu wyników uczniów pod kątem ilościowym i jakościowym, biorąc pod uwagę wiedzę, umiejętności i zachowanie.

Na tej stronie internetowej znajduje się wprowadzenie do zmiany klimatu, nierówności ze względu na płeć, nierówności globalnych i migracji, które jest pomocne pod względem informacyjnym i dydaktycznym. Ponadto przez cały czas trwania projektu nauczyciele będą mogli bezpłatnie pobierać scenariusze lekcji, podręcznik historii świata oraz narzędzia oceny i samooceny.

Wszystkie te materiały są dostępne w 12 językach krajów biorących udział w projekcie Get up and goals!
 

DLA NAUCZYCIELI

DLA UCZNIÓW

DLA SZKÓŁ

DLA INSTYTUCJI