fbpx
DLA NAUCZYCIELI

DLA NAUCZYCIELI

Edukacja globalna w szkole

 

Wiele organizacji pozarządowych opracowało dobre praktyki i propozycje nauczania wdrażające edukację globalną w europejskich szkołach. Ministerstwa edukacji niektórych krajów formalnie uznały wartość edukacji globalnej, podczas gdy w innych krajach rozprzestrzeniła się i rozwinęła się ona bezpośrednio w szkołach.

 

Początkowo nauczanie w ramach edukacji globalnej często sprowadzało się do opowiadania o największych problemach globalnych, polegając na pomocy zewnętrznych ekspertów niezwiązanych ze środowiskiem danej szkoły, przybyłych w ramach współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi lub innymi instytucjami.

 

Później promotorzy edukacji globalnej doszli do wniosku, że efektywniejsze jest podejście dostosowane do specyfiki szkoły, angażując jej nauczycieli, którzy pełnią kluczową rolę we wdrażaniu edukacji globalnej w środowisku szkoły.

 

Dziś UNESCO zachęca do stosowania w szkołach różnych podejść do edukacji globalnej: podejście przekrojowe, podejście globalne obejmujące całą szkołę lub wydzielenie samodzielnego przedmiotu edukacji globalnej.

 

W przypadku podejścia przekrojowego UNESCO podkreśla możliwość integracji edukacji globalnej w takich przedmiotach jak wiedza o społeczeństwie, przyroda, język polski i języki obce, geografia, historia, religia, przedmioty ścisłe, muzyka i sztuka. Ostatnie przedmioty – zwłaszcza sztuka wizualna, muzyka i literatura – mogą rozwijać poczucie przynależności oraz sprzyjać zrozumieniu i dialogowi ludzi z różnych kultur; sztuka może pełnić też ważną rolę w analizie krytycznej w przedmiocie wiedzy o społeczeństwie. Wychowanie fizyczne może umożliwić uczniom rozwijanie pozytywnej postawy wobec kwestii pracy zespołowej, różnorodności, spójności społecznej i równości. W ramach tego typu podejścia edukacja globalna zachęca do współpracy nauczycieli, którzy mogą wspólnie rozwiązywać ewentualne problemy występujące podczas wdrażania edukacji globalnej.

 

Podejście przekrojowe może się wydawać trudne w realizacji w przypadku braku zaangażowania lub doświadczenia, ale wychodzi na przeciw głębszym potrzebom związanym z uczeniem się poprzez zachęcanie do współpracy grup nauczycieli, jak i samych uczniów.

 

Podejście globalne proponowane przez UNESCO zakłada zaangażowanie całej szkoły, aby tematy i kwestie poruszane w edukacji globalnej zostały odzwierciedlone w priorytetach i etyce szkolnej.
Dzięki temu, edukacja globalna stwarza szanse na przekształcenie programu nauczania, środowiska edukacyjnego oraz praktyk nauczania i oceniania.

 

Przykładami podejścia globalnego jest integracja nauczania edukacji globalnej w istniejących przedmiotach na wszystkich poziomach, stosowanie metod nauczania uczestniczącego, świętowanie międzynarodowych świąt, tworzenie zespołów zorientowanych na działanie, zaangażowanie w społeczność i nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami oraz regionami.

 

Wdrożenie edukacji globalnej w formie osobnego przedmiotu jest mniej skuteczne z punktu widzenia projektu Get up and goals!. Elementy edukacji globalnej mogą z łatwością stać się częścią istniejących przedmiotów szkolnych, a tworzenie osobnego przedmiotu w pewnym sensie zamyka perspektywy edukacji globalnej.

Projekt Get up and goals! promuje wdrażanie edukacji globalnej zarówno poprzez krzyżowanie się różnych przedmiotów, jak i globalne zaangażowanie struktur edukacyjnych.

 

Z jednej strony projekt ma za zadanie ocenę celów, treści, metodologii i wyników środowiska nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów oraz nakierowania ich na edukowanie obywateli świata zdolnych realizować Agendę 2030 ONZ. Z drugiej strony projekt Get up and goals! zachęca szkoły do przewartościowania swoich systemów edukacyjno-organizacyjnych pod kątem celów zrównoważonego rozwoju.

 

Projekt porusza kwestę SDG w formie 4 „gorących” tematów globalnych dzisiejszego świata: zmiana klimatu, globalna migracja, nierówności ze względu na płeć i nierówności globalne.

zmiana klimatu

globalna migracja

nierówności ze względu na płeć

nierówności globalne

Projekt Get up and goals! ma na celu angażowanie przede wszystkim nauczycieli, którzy pełnią kluczową rolę w edukacji młodszych pokoleń w duchu globalnego obywatelstwa i SDG, a także dla wzmocnienia wpływu programu na szkolnictwo. Z tego powodu projekt Get up and goals! oferuje wszystkim nauczycielom cztery typy narzędzi nauczania, umożliwiające wprowadzenie edukacji globalnej i SDG do codziennego nauczania: 

 

  • lista fundamentalnych idei („Wielkie idee”) związanych z każdym proponowanym globalnym tematem w celu pomocy nauczycielom w doborze treści, które przyszli obywatele powinni mieć opanowane, gdy zakończą edukację szkolną.
  • Scenariusze lekcyjne dla każdego z 4 globalnych tematów wchodzące w skład rocznego programu nauczania różnych przedmiotów;
  • podręcznik historii świata autorstwa europejskich wykładowców z tej dziedziny.  Podręcznik opowiada wspólną historię rozwoju ludzkości, łącząc ją z ewolucją zjawisk związanych z 4 „gorącymi” tematami projektu i wykraczając poza narodowy i eurocentryczny sposób patrzenia na historię, który znamy z tradycyjnych podręczników. Podręcznik zawiera zbiór innowacyjnych map historycznych oraz może być używany do nauki historii zarówno jako podręcznik główny, jak i uzupełniający;
  • zestaw narzędzi oceny i samooceny (SAT) opracowany z myślą o edukacji globalnej i Agendzie 2030 w celu oceniania i dokumentowania postępów uczniów, a także stopnia zgodności z edukacją globalną i wkładu budowanie zrównoważonych struktur edukacyjnych.

DLA NAUCZYCIELI

DLA UCZNIÓW

DLA SZKÓŁ

DLA INSTYTUCJI