fbpx
PROJEKT GET UP AND GOALS!

PROJEKT GET UP AND GOALS!

Czym jest Get up and goals!:


Get up and goals! jest projektem finansowanym przez Unię Europejską od 2017 do 2020 roku, mający na celu wzmocnienie obecności edukacji globalnej w edukacji formalnej oraz podniesienie świadomości na temat 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych w europejskich szkołach.


Koordynatorzy:

 

Projekt Get up and goals! jest prowadzony w Polsce przez Stowarzyszenie „Na Styku”, a liderem projektu jest włoska organizacja CISP. Projekt obejmuje 12 europejskich krajów: Austrię, Bułgarię, Czechy, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy. Kluczową rolę w projekcie pełnią organizacje pozarządowe, uczelnie i lokalne władze.


Odbiorcy:

 

 • 120 szkół
 • 900 bezpośrednio zaangażowanych nauczycieli
 • 9600 uczniów w wieku od 11 do 19 lat
 • 20 000 nauczycieli za pośrednictwem specjalnej kampanii informacyjnej
 • Rodziny, lokalne społeczności, lokalne władze.

Cele:


Projekt jest zgodny z pkt. 4.7 Celów Zrównoważonego Rozwoju:

„Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój”.

Projekt Get up and goals! realizowany jest z zamiarem wypróbowania i promowania nowych ścieżek edukacyjnych poprzez włączenie do programów nauczania szkół czterech tematów określonych w Agendzie 2030. Są nimi:

 

 1. nierówności ze względu na płeć
 2. nierówności globalne
 3. migracje
 4. zmiana klimatu

 

Podejście:


Do przygotowywania materiałów i prowadzenia projektu wybraliśmy stosowane przez UNESCO podejście edukacji globalnej która, tak jak projekt Get up and goals!, skupia się na złożonych kwestiach, pytaniach i problemach, którym musi stawić czoła dzisiejsza ludzkość.

 

 • Koncentracja na związkach między wymiarem globalnym i lokalnym.
 • Przywiązywanie wagi do różnorodności punktów widzenia.
 • Stosowanie podejścia interdyscyplinarnego.
 • Łączenie przeszłych zdarzeń z dzisiejszymi problemami.
 • Przywiązywanie wagi do punktu widzenia osoby uczącej się.
 • Stosowanie na lekcjach metod nauczania interaktywnego i uczestniczącego.
 • Zachęcanie uczniów do odpowiedzialnych działań w obrębie swoich społeczności na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego świata.

 

Działania:

 

 • Krajowe szkolenia nauczycieli z edukacji globalnej i Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 • Międzynarodowe szkolenia, konferencje oraz wymiana dobrych praktyk.
 • Przygotowanie i testowanie scenariuszy przedmiotowych z elementami edukacji globalnej oraz eksperymentalnego podręcznika do historii światowej w europejskich szkołach.
 • Przygotowanie i testowanie innowacyjnych narzędzi do samooceny postępu uczniów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i gotowości do działania oraz całościowego postępu szkół we wdrażaniu edukacji globalnej.
 • Kampania uwrażliwiająca na tematy edukacji globalnej i Celów Zrównoważonego Rozwoju skierowana do lokalnych społeczności, realizowane przez uczniów szkół uczestniczących w projekcie poprzez różne akcje miejskie.
 • Kampania informacyjna skierowana do europejskich nauczycieli w celu podniesienia świadomości i zainteresowania edukacją globalną i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Materiały:

 

 • Projekt Get up and goals! oferuje nauczycielom różnych przedmiotów innowacyjne materiały dydaktyczne do wykorzystania na swoich lekcjach oparte na czterech tematach: zmiany klimatu, nierówności ze względu na płeć, nierówności globalne i globalne migracje.
 • Materiały dydaktyczne w 12 językach do wykorzystania przez pojedynczych nauczycieli lub zespoły: scenariusze lekcji, podręcznik historii świata autorstwa profesorów wykładających historię świata na uniwersytetach, narzędzia oceny dla uczniów.
 • Narzędzia samooceny dla szkół służące monitorowaniu całościowego postępu z zakresu wdrażania edukacji globalnej pod kątem m.in. osiągania wyników nauczania, etyki szkolnej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej czy polityki szkoły.

Get up and Goals!
Bułgaria

wkrótce

Get up and Goals!
Irlandia

wkrótce

Get up and Goals!
Portugalia

wkrótce

Get up and Goals!
Rumunia

wkrótce